Podmínky užití

1. Vlapon innovation s.r.o. se sídlem Dědinova 1989/18, Praha 4 – Chodov, 148 00, IČO 02 829 304, (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem služby dostupné na internetové adrese http://www.planujvylety.cz (dále jen “Služba”).

2. Tyto podmínky pro přístup a užití Služby (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících Službu (dále jen "Uživatel") při vstupu do Služby, a dalším používání Služby, jakož i další související právní vztahy. Pokud se v Podmínkách mluví o uživatelském účtu, rozumí se tím zaregistrování Uživatele a následné vytvoření jeho osobního účtu za účelem kvalitnějšího používání Služby (dále jen „Uživatelský účet“).

3. Používáním Služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doménách Služby.

4. Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Provozovatel informuje Uživatele o změně Podmínek na stránkách Služby, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinností okamžikem jejich zveřejnění.

5. Použití Služby je pro Uživatele bezplatné. Uživatel však nese náklady vzniklé mu v souvislostí s realizací přístupu (například náklady na internetové připojení a podobně).

6. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému Služeb a to bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům.

7. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby. Tímto také souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky a pravidly používání služeb Provozovatele (i jeho oprávněnými zájmy). Aktivity Uživatele nebudou v rozporu s morálním kodexem, dobrými mravy a obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Provozovatel má právo kdykoli a to bez jakéhokoli nároku na náhradu majetkové či nemajetkové újmy ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služby (včetně smazání příspěvků, fotek, zrušení či zablokování Uživatelského účtu apod.). Uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu majetkové či nemajetkové újmy, způsobené v souvislosti se Službami, a to ani v případě zrušení Uživatelského účtu.

8. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s tím, že Provozovatel je oprávněn Uživateli v souvislosti se šířením obchodních sdělení elektronickou poštou, zasílat elektronickou poštou obchodní sdělení Provozovatele či jeho obchodních partnerů.

9. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s tím, že Provozovatel je oprávněn Uživateli v souvislosti se šířením obchodních sdělení elektronickou poštou, přiložit do e-mailu tzv. reklamní patičku s URL odkazem a odpovídajícím obchodním sdělením.

10. Provozovatel nenese odpovědnost za vzniklou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou případnou nedostupností Služby či nefunkčností části Služby.

11. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude zpracovávat anonymní údaje získané z provozování Služby za účelem vyhotovování statistických údajů Služby. Tyto může poskytovat svým partnerům, případně je bude využívat pro rozvoj a provoz Služby.